Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Pszczynie-Łące

I. Regulamin odwiedzin:

1. Odwiedziny odbywają się na terenie placówki, w miejscach wyznaczonych i wskazanych przez pracownika udzielającego odwiedzin (hol wejściowy, stołówka, teren placówki po uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem pedagogicznym).

2. Odwiedzający mogą odwiedzać wychowanków w każdą niedzielę oraz dni świąteczne w godzinach 10.00 — 12.30. Inny termin odwiedzin — uzasadniony ważnymi względami należy wcześniej uzgodnić z dyrektorem lub kierownictwem placówki.

3. Nieletni musi wyrazić zgodę na spotkanie z osobami odwiedzającymi. W tym celu, każdy wychowanek przebywający w placówce wypełnia „Wykaz osób odwiedzających wychowanka w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie — Łące".

4. Osoby odwiedzające są zobowiązane do posiadania dokumentu tożsamości i okazania go na wezwanie pracownika. Dane personalne osoby odwiedzającej zostają wpisane do „Księgi odwiedzin".

5. Do placówki nie wolno wnosić: napojów alkoholowych, środków odurzających lub narkotycznych, leków, niebezpiecznych przedmiotów, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer video lub innych urządzeń rejestrujących (dyktafony, mp3, mp4).

6. W trakcie odwiedzin, osoby odwiedzające mogą przekazywać wychowankowi artykuły spożywcze, książki, ubrania, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku po uprzedniej kontroli w uzgodnieniu z pracownikiem pedagogicznym, stosując się do wewnętrznych unormowań w zakresie możliwości wykorzystania ich przez wychowanka.

7. W czasie odwiedzin, za zgodą dyrektora, wychowanek może otrzymać środki finansowe lub wartościowe przedmioty, które przekazane są do depozytu placówki za pośrednictwem pracownika pedagogicznego pełniącego dyżur w grupie.

8. W przypadku naruszenia ustalonego porządku w placówce przez odwiedzających, odwiedziny zostają przerwane.

9. Do placówki nie mają prawa wstępu osoby agresywne, będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, bądź zagrażające swym zachowaniem bezpieczeństwu jej funkcjonowania.

10. Podczas odwiedzin należy bezwzględnie podporządkować się zaleceniom dyrektora lub innych upoważnionych pracowników pedagogicznych.

11. Wszelkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga dyrektor placówki lub upoważniony pracownik pedagogiczny.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

II. Zasady przesyłania paczek:

Zgodnie z §64 i/lub §89 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że przekazuje do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe. Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie za pokwitowaniem. Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.

III. Zasady przekazów pieniężnych dla wychowanków:

Zgodnie z §63 i/lub §88 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Pieniądze te wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem, do depozytu, może nimi dysponować za zgodą wychowawcy. Opis sposobu przesyłania pieniędzy w danej placówce (przekaz/przelew/inny sposób). 

III. Zasady korzystania z szafek depozytowych:

1. Szafki depozytowe przeznaczone są do przechowywania paczek dostarczonych wychowankom przez odwiedzających, jak i do
zabezpieczenia materiałów i przedmiotów, które zgodnie z regulaminem powinny zostać zdeponowane na czas odwiedzin tj. telefonów komórkowych, wszelkiego rodzaju nośników danych, narzędzi, które w ocenie pracownika służby ochrony mogą zostać uznane za niebezpieczne itp.

2. Obowiązkiem każdego odwiedzającego jest zdeponowanie wszystkich przedmiotów, które wg regulaminu nie powinny być wniesione na teren placówki oraz rzeczy osobistych takich jak torebki, saszetki, reklamówki, torby itp.

3. Po zdeponowaniu swoich rzeczy, odwiedzający otrzymuje klucz, który przechowuje na czas odwiedzin.

4. Po odebraniu rzeczy z depozytu odwiedzający oddaje klucz pracownikowi służby ochrony.

5. Z szafek depozytowych mogą również korzystać wychowankowie, przechowując w nich swoją odzież i inne rzeczy pobrane przed wyjazdem na przepustkę lub urlop.

6. Nadzór nad bezpieczeństwem i zabezpieczeniem szafek depozytowych sprawuje pracownik służby ochrony, który pełni służbę w danym dniu.

Kontakt

ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH W PSZCZYNIE - ŁĄCE

ul. ZDROJOWA 64
43-200 PSZCZYNA

dyrektor: MARCIN BALON

)  (32) 210-30-17
(32) 210-58-80
fax (32) 210-58-64
*  sekretariat@pszczyna.zpisdn.gov.pl 

UWAGA! Ten serwis używa cookies (tzw. ciasteczek).

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies, wiąże się z tym, że będą zamieszczane na Twoim urządzeniu. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem