Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Pszczynie-Łące

W I kwartale 2021 r. w grupie hostelowej przebywało łącznie pięciu wychowanków:

Zajęcia realizowane w grupie hostelowej:

Rozwijanie pracy osobopoznawczej
- analiza akt osobowych
- diagnozowanie przyczyn umieszczenia w ZPISdN
- indywidualizacja pracy z wychowankiem
- inspirowanie do pracy nad sobą
- kontrolowane samowychowanie
- budowanie właściwie pojętego autorytetu
- wdrażanie do odpowiedzialności, obowiązkowości i autodyscypliny

Kształtowanie prawidłowych postaw
- poszanowanie godności drugiego człowieka
- kształtowanie szeroko pojętej tolerancji
- nabywanie umiejętności pracy w grupie
- wdrażanie do przestrzegania obowiązków, regulaminu i przyjętych norm
- budowanie świadomości odpowiedzialności za własne czyny w świetle prawa
- rozmowy uświadamiające na bazie wyroku Sądu oraz ukazanie przyczyn umieszczenia w ZP
- charakterystyka norm społecznych, zasady współżycia, bilans zysków i strat
- wdrażanie do prawidłowego dysponowania czasem wolnym
- stałe podnoszenie wiary we własne możliwości
- nabywanie umiejętności rozmowy i słuchania
- nabywanie umiejętności wyrażania swojego zdania z zachowaniem kultury osobistej oraz szacunku dla drugiego człowieka
- budowanie prawidłowych relacji rodzinnych

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi wychowanków
- rozwijanie talentów i zdolności
- rozwijanie aktywności w różnych dziedzinach życia
- kształtowanie szacunku dla dóbr kultury i innych dóbr materialnych
- systematyczny rozwój zainteresowań w zakładzie i w środowisku otwartym
- wdrażanie do prawidłowego kontaktu z przyrodą i środowiskiem poprzez zajęcia w środowisku otwartym, rozmowy, przekaz medialny

Zajęcia sportowo – rekreacyjne w środowisku otwartym
- poznanie oferty rekreacyjnej miasta Pszczyna oraz gmin sąsiednich
- sport i relaks wodny (rowerki, kajaki)
- wycieczki górskie (tematyczne,Beskid itp)
- kino
- rowery
- rolki
- siłownia
- ogrody Kapias
- zabytki
- pogadanki
- biblioteka

Stałe monitorowanie pracy zawodowej

- regularny kontakt z pracodawcą

- bieżąca analiza i rozwiązywanie pojawiających się trudności w pracy

- stała kontrola rozwoju zawodowego, rozmowy, wskazówki

Kursy/szkolenia
- spawacz
- prawo jazdy

Badanie rynku pracy. Poznanie/warsztaty/kompensacja
- Urząd pracy
- Internet
- foldery
- monitorowanie zapotrzebowania rynku pracy (ogłoszenia, portale)
- bieżące informacja na temat przekwalifikowania zawodowego (kursy, ceny, czas trwania)
- pokonywanie barier
 brak doświadczenia zawodowego
 brak umiejętności poruszania się po rynku pracy
 własne deficyty
 niedostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy
 wysokie oczekiwania finansowe

Usamodzielnienie
- analiza potrzeb i zasobów wychowanka
- bieżąca informacja na temat postępów w procesie usamodzielnienia
- wspieranie
- motywowanie
- pobudzanie wiary we własne siły
- odkrywanie zdolności
- budowanie prawidłowych relacji
- realizacja zadań ustawowych:
1) zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej;
2) opracowanie i modyfikowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia;
3) współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym;

Kontakt

ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH W PSZCZYNIE - ŁĄCE

ul. ZDROJOWA 64
43-200 PSZCZYNA

dyrektor: MARCIN BALON

)  (32) 210-30-17
(32) 210-58-80
fax (32) 210-58-64
*  sekretariat@pszczyna.zpisdn.gov.pl 

UWAGA! Ten serwis używa cookies (tzw. ciasteczek).

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies, wiąże się z tym, że będą zamieszczane na Twoim urządzeniu. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem