Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku warsztatów szkolnych
i stolarni, wykonanie nawiewu w kuchni oraz prace remontowe
w budynku Zakładu Poprawczego
i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące,
43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 64

 - OGŁOSZENIE

- SPECYFIAKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA

- ZAŁĄCZNIKI nr 1-9

Formularz ofertowy - załącznik - 1, Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2, wzór umowy – załącznik nr 3, Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 4, Wykaz osób – załącznik nr 5, Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 6, Wzór zobowiązania gwarancyjnego – załącznik nr 8, Wykaz sprzętu – załącznik nr 9

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, projekty i katy katalogowe (plik zip) – ZAŁĄCZNIK nr 7